UK University Rankings 2018

Để có thể chọn ra một trong số hơn 150 trường đại học tại Anh để trở thành nơi mình sẽ theo đuổi học tập quả thật là một điều không hề dễ dàng. Vì vậy, việc bạn có được những thông tin cần thiết trước khi đưa ra quyết định cuối cùng là một điều hết sức quan trọng. Các bảng xếp hạng phát hành bởi tòa báo The Times, Research Excellence Framework and Complete University Guide có thể giúp các bạn đưa ra quyết định này. Ngoài ra, bạn cũng có thể xem xét các yếu tố quan trọng khác như:
1 - Bảng xếp hạng tổng thể
2 - Bảng xếp hạng theo môn học
3 - Địa điểm
4 - Chi phí sinh hoạt
5 - Sự hài lòng của sinh viên
6 - Bảng xếp hạng về nghiên cứu

7 - Số phần trăm sinh viên quốc tế

Trường đại học St Mark & St John

Trường đại học St Mark & St John

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
- - - -
University of the Highlands and Islands

University of the Highlands and Islands

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
- - - -
University College Birmingham

University College Birmingham

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
- - - -
Trường đại học Wolverhampton

Trường đại học Wolverhampton

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
- - - -
City University London

City University London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
75 32 75 53
University of Cambridge

Trường đại học Cambridge

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
1 1 1 1
Trường đại học Oxford

Trường đại học Oxford

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
2 2 2 2
Trường đại học St Andrews

Trường đại học St Andrews

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
3 3 3 3
Imperial College London

Imperial College London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
4 6 4 4
Trường đại học Durham

Trường đại học Durham

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
5 4 5 5
Trường đại học Lancaster

Trường đại học Lancaster

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
6 9 6 6
Trường đại học Loughborough

Trường đại học Loughborough

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
7 6 7 7
University College London

University College London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
7 10 7 8
Trường đại học Warwick

Trường đại học Warwick

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
9 8 9 9
Trường đại học Leeds

Trường đại học Leeds

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
10 14 10 11
London School of Economics and Political Science

London School of Economics and Political Science

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
11 15 11 12
Trường đại học Bath

Trường đại học Bath

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
12 5 12 10
Trường đại học East Anglia UEA

Trường đại học East Anglia UEA

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
13 18 13 13
University of Exeter

Trường đại học Exeter

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
14 13 14 14
Trường đại học Birmingham

Trường đại học Birmingham

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
15 15 15 15
Trường đại học York

Trường đại học York

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
16 17 16 16
Trường đại học Bristol

Trường đại học Bristol

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
16 27 16 19
Trường đại học Nottingham

Trường đại học Nottingham

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
18 19 18 18
Trường đại học Surrey

Trường đại học Surrey

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
19 10 19 16
Trường đại học Glasgow

Trường đại học Glasgow

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
20 23 20 20
Trường đại học Sheffield

Trường đại học Sheffield

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
21 40 21 26
Trường đại học Essex

Trường đại học Essex

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
22 48 22 28
Trường đại học Dundee

Trường đại học Dundee

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
23 24 23 21
Trường đại học Edinburgh

Trường đại học Edinburgh

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
24 30 24 24
Trường đại học Manchester

Trường đại học Manchester

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
25 28 25 25
Trường đại học Newcastle

Trường đại học Newcastle

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
26 30 26 23
Trường đại học Sussex

Trường đại học Sussex

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
27 20 27 22
King's College London

King's College London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
28 39 28 31
Royal Holloway, University of London

Royal Holloway, University of London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
28 40 28 32
Trường đại học Southampton

Trường đại học Southampton

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
30 35 30 30
Trường đại học Kent

Trường đại học Kent

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
31 22 31 27
Trường đại học Reading

Trường đại học Reading

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
32 29 32 29
Trường đại học Harper Adams

Trường đại học Harper Adams

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
33 - 33 34
Trường đại học Leicester

Trường đại học Leicester

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
34 43 34 37
Trường đại học Cardiff

Trường đại học Cardiff

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
35 42 35 38
SOAS, University of London

SOAS, University of London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
36 25 36 32
Trường đại học Swansea

Trường đại học Swansea

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
36 45 36 40
Queen's University Belfast

Queen's University Belfast

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
38 38 38 39
Trường đại học Heriot-Watt

Trường đại học Heriot-Watt

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
39 26 39 36
Trường đại học Aberdeen

Trường đại học Aberdeen

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
40 46 40 41
Trường đại học Strathclyde

Trường đại học Strathclyde

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
41 52 41 44
Trường đại học Liverpool

Trường đại học Liverpool

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
42 67 42 50
Queen Mary, University of London

Queen Mary, University of London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
43 44 43 42
Trường đại học Coventry

Trường đại học Coventry

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
44 12 44 34
Trường đại học Stirling

Trường đại học Stirling

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
45 54 45 49
Trường đại học Aston

Trường đại học Aston

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
46 51 46 48
Trường đại học Nottingham Trent

Trường đại học Nottingham Trent

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
47 34 47 43
Trường đại học Buckingham

Trường đại học Buckingham

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
47 - - 47
Trường đại học Aberystwyth

Trường đại học Aberystwyth

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
47 81 47 60
Trường đại học Keele

Trường đại học Keele

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
50 36 50 44
Arts University Bournemouth

Arts University Bournemouth

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
51 61 51 55
Trường đại học Liverpool Hope

Trường đại học Liverpool Hope

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
52 56 52 53
Trường đại học Portsmouth

Trường đại học Portsmouth

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
53 37 53 50
University of Lincoln

Trường đại học Lincoln

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
54 47 54 52
Trường đại học Bangor

Trường đại học Bangor

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
55 63 55 59
Trường đại học West London

Trường đại học West London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
56 - 56 57
University of the West of England

Trường đại học West of England

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
57 52 57 56
University for the Creative Arts

University for the Creative Arts

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
58 21 58 46
Brunel University London

Brunel University London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
59 72 59 64
Norwich University of the Arts

Norwich University of the Arts

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
60 - 60 63
Trường đại học Edge Hill

Trường đại học Edge Hill

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
61 56 61 61
Trường đại học Chester

Trường đại học Chester

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
61 77 61 68
Goldsmiths, University of London

Goldsmiths, University of London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
63 64 63 65
Trường đại học Staffordshire

Trường đại học Staffordshire

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
63 67 63 67
Trường đại học Huddersfield

Trường đại học Huddersfield

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
65 60 65 66
Trường đại học Northumbria

Trường đại học Northumbria

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
66 48 66 62
Trường đại học De Montfort

Trường đại học De Montfort

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
67 94 67 78
Trường đại học Leeds Trinity

Trường đại học Leeds Trinity

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
67 111 67 84
Trường đại học Falmouth

Trường đại học Falmouth

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
69 32 69 58
Trường đại học Liverpool John Moores

Trường đại học Liverpool John Moores

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
70 80 70 72
Trường đại học Sheffield Hallam

Trường đại học Sheffield Hallam

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
70 85 70 74
Trường đại học Chichester

Trường đại học Chichester

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
72 72 72 69
Trường đại học Ulster

Trường đại học Ulster

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
73 96 73 83
University of Roehampton

Trường đại học Roehampton

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
74 93 74 82
Trường đại học Bradford

Trường đại học Bradford

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
75 75 75 76
St George's University of London

St George's University of London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
75 - 75 77
Trường đại học Hull

Trường đại học Hull

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
75 84 75 80
Trường đại học Bournemouth

Trường đại học Bournemouth

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
79 - 79 73
Trường đại học Manchester Metropolitan

Trường đại học Manchester Metropolitan

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
80 76 80 81
Trường đại học Derby

Trường đại học Derby

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
81 54 81 70
Trường đại học Robert Gordon

Trường đại học Robert Gordon

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
82 62 82 75
Trường đại học Gloucestershire

Trường đại học Gloucestershire

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
83 64 83 79
Trường đại học Oxford Brookes

Trường đại học Oxford Brookes

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
84 50 84 71
Trường đại học Winchester

Trường đại học Winchester

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
85 90 85 89
Trường đại học Plymouth

Trường đại học Plymouth

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
86 78 86 85
Royal Agricultural University

Royal Agricultural University

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
86 - 86 88
Trường đại học Salford

Trường đại học Salford

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
88 99 88 94
Trường đại học Hertfordshire

Trường đại học Hertfordshire

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
89 102 89 95
Trường đại học Cardiff Metropolitan

Trường đại học Cardiff Metropolitan

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
90 87 90 93
Trường đại học Middlesex

Trường đại học Middlesex

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
91 70 91 86
Trường đại học Teesside

Trường đại học Teesside

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
92 79 92 91
Trường đại học Central Lancashire

Trường đại học Central Lancashire

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
93 67 93 87
Trường đại học Bath Spa

Trường đại học Bath Spa

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
94 97 94 96
Trường đại học Bishop Grosseteste

Trường đại học Bishop Grosseteste

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
95 - 95 97
Trường đại học Sunderland

Trường đại học Sunderland

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
96 71 96 92
University of Northampton

Trường đại học Northampton

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
97 105 97 101
Trường đại học Abertay

Trường đại học Abertay

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
98 66 98 90
St Mary's University, Twickenham

St Mary's University, Twickenham

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
99 105 99 103
Trường đại học Southampton Solent

Trường đại học Southampton Solent

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
100 103 100 104
Trường đại học West of Scotland

Trường đại học West of Scotland

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
100 104 100 105
Trường đại học Worcester

Trường đại học Worcester

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
102 88 102 99
Trường đại học Queen Margaret, Edinburgh

Trường đại học Queen Margaret, Edinburgh

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
102 100 102 102
Trường đại học Wales, Trinity Saint David

Trường đại học Wales, Trinity Saint David

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
104 112 104 115
Trường đại học Birmingham City

Trường đại học Birmingham City

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
105 101 105 108
Trường đại học London South Bank

Trường đại học London South Bank

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
106 92 106 106
Trường đại học Westminster

Trường đại học Westminster

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
106 108 106 114
Trường đại học Bedfordshire

Trường đại học Bedfordshire

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
108 98 108 112
Trường đại học Glasgow Caledonian

Trường đại học Glasgow Caledonian

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
109 89 109 107
Trường đại học Greenwich

Trường đại học Greenwich

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
109 95 109 109
Trường đại học Canterbury Christ Church

Trường đại học Canterbury Christ Church

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
111 109 111 116
Trường đại học Brighton

Trường đại học Brighton

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
112 91 112 110
Trường đại học Anglia Ruskin

Trường đại học Anglia Ruskin

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
113 72 113 100
Trường đại học East London

Trường đại học East London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
114 107 114 118
University of the Arts London

University of the Arts London

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
115 59 115 98
Trường đại học Edinburgh Napier

Trường đại học Edinburgh Napier

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
116 83 116 111
Trường đại học Kingston

Trường đại học Kingston

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
117 81 117 113
Trường đại học York St John

Trường đại học York St John

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
118 119 118 120
Trường đại học South Wales

Trường đại học South Wales

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
119 116 119 121
Trường đại học Newman

Trường đại học Newman

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
121 110 121 119
Trường đại học Leeds Beckett

Trường đại học Leeds Beckett

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
123 114 123 122
Trường đại học Bolton

Trường đại học Bolton

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
124 86 124 117
Trường đại học Cumbria

Trường đại học Cumbria

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
125 118 125 123
Trường đại học Buckinghamshire New

Trường đại học Buckinghamshire New

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
126 - 126 127
Trường đại học Glyndwr

Trường đại học Glyndwr

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
127 121 127 126
London Metropolitan University

Trường đại học London Metropolitan

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
128 117 128 124
University Campus Suffolk

Trường đại học Campus Suffolk

Đăng ký Xem tất cả các khóa học
129 115 129 125